loading-img

MA DISTANCE SPA

EA này có mục đích hỗ trợ khảo sát, thống kê hiệu suất giao dịch với chỉ báo Moving Average (MA). 1. Điều kiện vào lệnh      Tại một thời điểm, chỉ mở duy nhất 1 lệnh, kết thúc lệnh mới có thể mở lệnh tiếp theo Điều kiện lệnh BUY Khi giá Ask trừ đi giá trị Distance cấu hình lớn hơn giá trị của MA Trong chế độ Reverse, lệnh SELL sẽ được mở thay vì lệnh BUY. Điều kiện lệnh SELL: Khi giá Bid cộng với giá trị  Distance cấu hình nhỏ hơn hoặc bằng với giá trị của MA Trong chế độ Reverse, lệnh BUY sẽ được mở thay vì lệnh SELL. 2. Các tham số cấu hình 2.1. Nhóm tham số cơ bản     A. System Settings Day of week : Ngày trong tuần Trading Hours : Giờ trong ngày Minute Min : Từ phút Minute Max : Đến phút Magic number: Số …

Chi tiết

MACD SPA

EA này có mục đích hỗ trợ khảo sát, thống kê hiệu suất giao dịch với chỉ báo Moving Averages Convergence / Divergence  (MACD). 1. Điều kiện vào lệnh      Tại một thời điểm, chỉ mở duy nhất 1 lệnh, kết thúc lệnh mới có thể mở lệnh tiếp theo Điều kiện lệnh BUY Khi giá trị của MACD nằm trong khoảng giá trị cấu hình của MACD Min For Buy và MACD Max For Buy Trong chế độ Reverse, lệnh SELL sẽ được mở thay vì lệnh BUY. Điều kiện lệnh SELL: Khi giá trị của MACD nằm trong khoảng giá trị cấu hình của MACD Min For Sell và MACD Max For Sell Trong chế độ Reverse, lệnh BUY sẽ được mở thay vì lệnh SELL. 2. Các tham số cấu hình 2.1. Nhóm tham số cơ bản     A. System Settings Day of week : Ngày trong tuần Trading Hours : Giờ trong ngày Minute Min : Từ phút Minute Max : Đến phút Magic number: Số ID của EA         B. Trading Settings Balance stop percent (0 …

Chi tiết

MFI SPA

EA này có mục đích hỗ trợ khảo sát, thống kê hiệu suất giao dịch với chỉ báo Money Flow Index (MFI). 1. Điều kiện vào lệnh      Tại một thời điểm, chỉ mở duy nhất 1 lệnh, kết thúc lệnh mới có thể mở lệnh tiếp theo Điều kiện lệnh BUY Khi giá trị MFI nhỏ hơn hoặc bằng giá trị MFI cấu hình Trong chế độ Reverse, lệnh SELL sẽ được mở thay vì lệnh BUY. Điều kiện lệnh SELL: Khi giá trị MFI lớn hơn hoặc bằng giá trị MFI cấu hình Trong chế độ Reverse, lệnh BUY sẽ được mở thay vì lệnh SELL. 2. Các tham số cấu hình 2.1. Nhóm tham số cơ bản     A. System Settings Day of week : Ngày trong tuần Trading Hours : Giờ trong ngày Minute Min : Từ phút Minute Max : Đến phút Magic number: Số ID của EA         B. Trading Settings Balance …

Chi tiết

RSI SPA

EA này có mục đích hỗ trợ khảo sát, thống kê hiệu suất giao dịch với chỉ báo RSI. 1. Điều kiện vào lệnh        Tại một thời điểm, chỉ mở duy nhất 1 lệnh, kết thúc lệnh mới có thể mở lệnh tiếp theo Điều kiện lệnh BUY Khi giá trị RSI nhỏ hơn hoặc bằng giá trị RSI cấu hình Trong chế độ Reverse, lệnh SELL sẽ được mở thay vì lệnh BUY. Điều kiện lệnh SELL: Khi giá trị RSI lớn hơn hoặc bằng giá trị RSI cấu hình Trong chế độ Reverse, lệnh BUY sẽ được mở thay vì lệnh SELL. 2. Các tham số cấu hình 2.1. Nhóm tham số cơ bản     A. System Settings Day of week : Ngày trong tuần Trading Hours : Giờ trong ngày Minute Min : Từ phút Minute Max : Đến phút Magic number: Số ID của EA         B. Trading …

Chi tiết

Bill William - Alligator SPA

EA này có mục đích hỗ trợ khảo sát, thống kê hiệu suất giao dịch với chỉ báo Bill William - Alligator. 1. Điều kiện vào lệnh      Tại một thời điểm, chỉ mở duy nhất 1 lệnh, kết thúc lệnh mới có thể mở lệnh tiếp theo Điều kiện lệnh BUY Khi giá trị đường Lips trừ đi giá trị đường Jaws nằm trong khoảng giá trị cấu hình của Alligator Range Jaws to Lips Min và  Alligator Range Jaws to Lips Max Trong chế độ Reverse, lệnh SELL sẽ được mở thay vì lệnh BUY. Điều kiện lệnh SELL: Khi giá trị đường Jaws trừ đi giá trị đường Lips nằm trong khoảng giá trị cấu hình của Alligator Range Jaws to Lips Min và  Alligator Range Jaws to Lips Max Trong chế độ Reverse, lệnh BUY sẽ được mở thay vì lệnh SELL. 2. Các tham số cấu hình 2.1. Nhóm tham số cơ bản     A. System Settings Day of week : Ngày trong tuần Trading Hours : Giờ trong ngày Minute Min : Từ phút Minute …

Chi tiết

Bollinger Bands SPA

EA này có mục đích hỗ trợ khảo sát, thống kê hiệu suất giao dịch với chỉ báo Bollinger Bands (BB). 1. Điều kiện vào lệnh       Tại một thời điểm, chỉ mở duy nhất 1 lệnh, kết thúc lệnh mới có thể mở lệnh tiếp theo Điều kiện chung ​​​​Giá trị đường Band Upper trừ đi giá trị Band Lower phải lớn hơn hoặc bằng giá trị cấu hình Range UL Điều kiện lệnh BUY Khi giá Ask nằm trong khoảng giá trị của đường Band Lower trừ đi giá trị cấu hình của Spin và giá trị của đường Band Lower cộng với giá trị cấu hình của Spin Trong chế độ Reverse, lệnh SELL sẽ được mở thay vì lệnh BUY. Điều kiện lệnh SELL: Khi giá Bid nằm trong khoảng giá trị của đường Band Upper trừ đi giá trị cấu hình của Spin và giá trị của đường Band Upper cộng với giá trị cấu hình của Spin Trong …

Chi tiết